Wettelijke vermeldingen​

Gebruiksvoorwaarden

Website-operator
Deze website wordt beheerd door het Toeristisch Agentschap Oost-België, een instelling van openbaar nut, hierna "TAO" genoemd.

Hauptstrasse 54
4780 Saint Vith 
België
Btw: BE0433.260.495
Tel.: 080/22.76.64
Fax: 080/22.65.39
E-mail: info@ostbelgien.eu

Toepassingsgebied

Zonder afbreuk te doen aan specifieke voorwaarden die voor bepaalde delen van deze site zijn voorbehouden, zijn onderhavige voorwaarden van toepassing op de volledige www.eastbelgium.com site.

Disclaimer

Inhoud van deze website. Deze website verstrekt informatie over thema's die tot doel hebben het toerisme in de Oostkantons van België te promoten. 

De informatie die op deze website wordt verstrekt, geldt louter ter informatie. Wij stellen alles in het werk opdat de inhoud van deze website correct is en op regelmatige tijdstippen wordt bijgewerkt. TAO kan echter niet garanderen dat de inhoud van deze website precies, betrouwbaar, adequaat, volledig en up-to-date is. TAO kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, zij het als gevolg van het zich toegang verschaffen tot dan wel het gebruik van deze website of de inhoud ervan.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website en de inhoud daarvan, waaronder zonder enige beperking de teksten, grafische voorstellingen, illustraties, logo's en pictogrammen zijn beschermd door intellectuele eigendoms- of andere rechten en mogen zonder de schriftelijke toestemming van TAO en zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid om elementen van deze website uitsluitend voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te downloaden, voor zover de inhoud niet wordt gewijzigd en de mededelingen aangaande de auteursrechten en merken worden behouden, geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, gebruikt, aangepast of vertaald.

Links naar andere sites

De hyperlinks naar websites van derden die op deze website beschikbaar worden gesteld, worden verschaft te uwen behoeve. Wanneer u beslist om die links aan te klikken, verlaat u deze website. TAO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van Websites van derden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De toegang tot en het gebruik van deze website worden geregeld door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van Eupen zijn bevoegd bij geschillen die verband houden met de toegang tot of het gebruik van deze website.

Laatst bijgewerkt in: november 2016